3
Jun
2015
2
Portes Obertes trèvol 2014-11

La lumbàlgia i l’escoliosi de l’adult

La lumbàlgia o el popularment anomenat mal d’esquena representa, avui en dia, un greu problema per a desenvolupar les tasques de la vida quotidiana. Es calcula que un 80 % de la població en algun moment de la seva vida patirà mal d’esquena. Tot i que apareix en tots els grups d’edat, té tendència a augmentar amb els anys i predomina entre els 45 i 59 anys.

Així doncs, representa un important problema de salut pública a causa de la seva repercussió socio-econòmica, ja que aproximadament un 11% de baixes laborals temporals són degudes al mal d’esquena. De fet, es considera la segona causa d’absentisme laboral, només superada pel refredat.

15_05_27_lumbalgia_trevolblog_3

Però quines són les causes del mal d’esquena? Els estudis revelen que en un 80% de les lumbàlgies no s’aconsegueix aparentment trobar-ne la causa. No obstant això, una de les possibles causes del dolor lumbar i alhora una de les patologies de gran actualitat entre els neurocirurgians, deguda sobretot a l’augment de l’edat de vida en el món occidental, és l’escoliosi degenerativa de l’adult. A diferència de l’escoliosi de l’adolescent, on no hi ha un problema degeneratiu, l’escoliosi de l’adult és una patologia degenerativa que afecta principalment els discos intervertebrals i les articulacions interapofisàries provocant una desviació de la corba normal de la columna vertebral. Els símptomes que es poden manifestar són variables i van des del dolor lumbar o dorsolumbar, el dolor radicular (per compressió de les arrels nervioses) en una o ambdues extremitats inferiors, formigueig als peus, fins a la dificultat per caminar (claudicació neurògena). Davant la sospita, el diagnòstic es realitza mitjançant la valoració física, la realització de radiografies de tota la columna i d’una Resonància magnètica.

15_05_27_lumbalgia_trevolblog_2

Aquesta patologia pot arribar a ser molt invalidant. Per aquest motiu i considerant sempre el tipus de problema de manera individual, es pot pensar a una possible intervenció quirúrgica ja que el tractament conservador amb medicació i fisioteràpia pot ser insuficient. De vegades, un tractament quirúrgic poc invasiu i ambulatori (infiltracions, rizolisi, ozonoteràpia) pot donar resultats satisfactoris a nivell temporal. En els casos més greus, és necessari una intervenció quirúrgica més agressiva. Actualment disposem d’una àmplia varietat d’opcions quirúrgiques. S’han desenvolupat tècniques noves i nous materials que permeten realitzar abordatges en aquest i altres tipus de patologia d’esquena de manera mini invasiva. La tècnica mini invasiva ofereix múltiples avantatges com per exemple, entre d’altres, una recuperació postoperatòria més ràpida, un temps d’intervenció quirúrgic reduït i una realització de cirurgies complexes fins i tot en pacients d’avançada edat.

Així doncs, la lumbàlgia requereix una valoració acurada i específica on s’han de valorar minuciosament tots els aspectes individuals de cada pacient, ja que, com s’ha demostrat en aquests últims anys molts són els factors que poden influir en el desenvolupament de les diverses patologies.

Dr.Francesco Caiazzo, Vithas Salut.

___________________________________

La lumbalgia y la escoliosis del adulto

La lumbalgia o el popularmente conocido dolor de espalda representa, hoy en día, un grave problema para desarrollar las acciones de la vida cotidiana. Se calcula que un 80% de la población en algun momento de su vida padecerá dolor de espalda. Aunque aparece en todos los grupos de edad, tiene tendencia a aumentar con los años y predomina entre los 45 y 59 años. Representa pues un importante problema de salud pública a causa de su repercusión socio-económica, ya que aproximadamente un 11% de bajas laborales temporales son debidas al dolor de espalda. De hecho, se considera la segunda causa de absentismo laboral, sólo superada por el resfriado.

¿Pero cuales son las causas del dolor de espalda? Los estudios revelan que en un 80% de las lumbalgias no se consigue aparentemente encontrar la causa. No obstante, una de las posibles causas del dolor lumbar y a su vez una de las patologías de gran actualidad entre los neurocirujanos, debido sobre todo al aumento de la edad de vida en el mundo occidental, es la escoliosi degenerativa del adulto.

A diferencia de la escoliosis del adolescente, donde no hay problema degenerativo, la escoliosis del adulto es una patología degenerativa que afecta principalmente los discos invertebrales y las articulaciones interaposifarias provocando una desviación de la curba normal de la columna vertebral. Los síntomas que se pueden manifestar son variables y van des del dolor lumbar o dorsolumbar, el dolor radicular (por compresión de las raíces nerviosas) en una o ambas extremidades inferiores, hormigueo en los pies, hasta la dificultad de andar (cluadicación neurógena). Delante de la sospecha, el diagnóstico se realiza mediante la valoración física, la realización de radiografías de toda la columna y de una resonancia magnética.

Esta patología puede llegar a ser muy invalidante. Por este motivo y considerando siempre el tipo de problema de manera individual, se puede pensar en una posible intervención quirúrgica ya que el tratamiento conservador con medicación y fisioterapia puede ser insuficiente. A veces, un tratamiento quirúrgico poco invasivo y ambulatorio (infiltraciones, rizolisi, ozonoterapia) puede dar resultados satisfactorios a nivel temporal. En los casos más graves, es necesario una intervención quirúrgica más agresiva. Actualmente disponemos de una amplia variedad de opciones quirúrgicas. Se han desenvolupado técnicas nuevas y nuevos materiales que permitan realizar abordajes en este y otros tipos de patología de espalda de manera mini invasiva. La técnica mini invasiva ofrece múltiples ventajas como por ejemplo, entre otras, una recuperación postoperatoria más rápida, un tiempo de intervención quirúrgico reducido y una realización de cirugías complejas incluso en pacientes de edad avanzada.

La lumbalgia requiere una valoración cuidada y específica donde de deben valorar minuciosamente todos los aspectos individuales de cada paciente, ya que, como se ha demostrado en estos últimos años son muchos los factores que pueden influenciar en el desarrollo de los diferentes patologías.

Dr.Francesco Caiazzo, Vithas Salut.

Possiblement també t'agradarà

És útil variar els exercicis de l’entrenament per guanyar força i massa muscular?
amilemntacio després de festes
Com ens alimentem després de festes?
Treu-li un recolzament al teu entrenament
Espaguetis de Remolatxa

Deixa un comentari