19
Nov
2014
3
Portes Obertes trèvol 2014-11

L’estreta relació entre l’estrès, la salut i les malalties o lesions.

Actualment, en el denominat primer món on tenim una esperança de vida elevada, les persones no tenim qualitat de vida plena, ja sigui pel ritme de vida, la situació social, els contaminants…

A les nostres consultes i centres de salut cada vegada apareixen més pacients amb patologies o alteracions sense origen clar.

És per això que intentarem revisar els conceptes de salut i malaltia/lesió per intentar entendre millor què passa i com afrontar-ho.

Segons la OMS (Organització Mundial de la Salut), la salut es defineix com “estat de complet benestar físic, mental i social, i no només la falta de la malaltia o dolència” (1948).

Aquesta descripció queda avui obsoleta ja que ningú posa en dubte la unitat de la persona com un ser global. Des de 1992 la definició es va tornar a formular com “estat de complet benestar físic, mental i social, amb capacitat de funcionament, i no només la falta de la malaltia o dolències, i en harmonia amb el medi ambient”.

Tot i així la definició és incompleta, la salut és un procés dinàmic. No és un estat, és un procés de canvi constant. “No hi ha res permanent excepte el canvi”. Per tant, la salut s’ha d’entendre com un procés d’adaptació al dia a dia, amb la participació de tots els aspectes que integren les persones, l’estructura, la química, les emocions i les energies. Per fer-ho simple, es podria definir com “un procés dinàmic en el qual un ésser viu s’adapta de manera confortable a les seves activitats de la vida diària”. La salut és un procés subjectiu ja que participen aspectes propis i particulars de cada individu en funció de la seva raça, cultura, creences…

Salut i estres 3

És important entendre el concepte de salut per poder definir malaltia/lesió com a conseqüència d’un estrès.

Així doncs, anomenem estrès a qualsevol canvi que exigeix a la persona una adaptació per tornar a buscar l’equilibri, ja sigui un canvi de temperatura brusca, un excés de llum, de soroll, una discussió, dormir en una geopatia, una contusió… s’ha d’entendre que l’estrès no és patològic com a tal, sinó que és un mecanisme de supervivència, és l’alarma que ens impulsa a adaptar-nos. Es converteix en patològic quan passa a ser un estat d’alerta constant que acaba produint una malaltia i no la salut.

Per tant, es defineix la malaltia/lesió com la impossibilitat d’adaptació a l’estrès del dia a dia, de manera que aquesta apareix quan el estrès al que està sotmès una persona és més gran que la seva energia vital. Així doncs entenem que no existeix el mal de genoll, d’esquena… sinó que existeixen persones que els fa mal el genoll, persones que pateixen de l’esquena, etc. Hi ha la tendència a creure que les dolències de l’aparell locomotor estan produïdes per mals gestos, males postures, excés de treball físic… i s’ha d’entendre que tot això forma part de l’estrès diari però que no és l’únic al que sotmetem al cos, l’estrès emocional, químic, energètic… també interactuen sobre l’aparell locomotor.

Salut i estres 2

Per tot això s’han de tenir en compte els 3 pilars bàsics d’una vida grata i saludable:

  • L’exercici físic
  • Actitud mental positiva
  • Dieta sana i equilibrada

Això implica abandonar els mals hàbits tòxics, el sedentarisme, aliments tòxics, ingesta excessiva de fàrmacs… quanta gent coneixem que cada dia pren antiinflamatoris per reduir el seu dolor? I quants prenen somnífers per poder dormir? I a pesar de tot això, la majoria segueix tenint dolor, insomni…

Potser ja és hora d’enfocar d’una altra manera la salut i la malaltia/lesió i tractar a cada pacient com únic.

Thais Jofre Ribes, fisioterapeuta a TFisio

_______________________________________________________________

La estrecha relación entre el estrés, la salud y las enfermedades o lesiones.

Actualmente, en el denominado primer mundo donde tenemos una esperanza de vida elevada, las personas no tenemos calidad de vida plena, ya sea por el ritmo de vida, la situación social, los contaminantes…

En nuestras consultas y centros de salud cada vez aparecen más pacientes con patologías o alteraciones sin origen claro.

Es por eso que intentaremos revisarlos conceptos de salud y enfermedad/lesión para intentar entender mejor que pasa y como afrontarlo.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la salud de define como “estado de completo de bienestar físico, mental y social, y no únicamente la falta de enfermedad o dolencia” (1948).

Esta descripción a día de hoy queda obsoleta ya que nadie pone en duda la unidad de la persona como un ser global. Desde 1992 la definición se volvió a formular como “estado de completo bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencias, y en harmonía con el medio ambiente”.

A pesar de esto la definición es incompleta, la salud es un proceso dinámico. No es un estado, es un proceso de cambio constante. “No hay nada permanente excepto el cambio”. Por tanto, la salud se tiene que entender como un proceso de adaptación al día a día, con la participación de todos los aspectos que integran las personas, la estructura, la química, las emociones y las energías. Para hacerlo simple, se podría definir como “un proceso dinámico en el cual un ser vivo se adapta de manera confortable a sus actividades de la vida diaria”. La salud es un proceso subjetivo ya que participan aspectos propios y particulares de cada individuo en función de su raza, cultura, creencias…

Es importante entender el concepto de salud para poder definir enfermedad/lesión como consecuencia de un estrés.

De esta manera, llamamos estrés a cualquier cambio que exige a la persona una adaptación para volver a buscar el equilibrio, ya sea un cambio de temperatura brusco, un exceso de luz, de ruido, una discusión, dormir en una geopatía, una contusión.. se tiene que entender que el estrés no es patológico como tal, sino que es un mecanismo de supervivencia, es la alarma que nos impulsa a adaptarnos. Se convierte en patológico cuando pasa a ser un estado de alerta constante que acaba produciendo una enfermedad y no la salud.

Por tanto, se define la enfermedad/lesión como la imposibilidad de adaptación al estrés del día a día, de manera que esta aparece cuando el estrés al que está sometido una persona es más grande que su energía vital. Así pues, entendemos que no existe el dolor de rodilla o de espalda, sino que existen las personas a las que les duele la rodilla, personas que padecen de la espalda, etc. Hay una tendencia a creer que las dolencias del aparato locomotor están producidas por malos gestos, malas posturas, exceso de trabajo físico… y hay que entender que todo esto forma parte del estrés diario pero que es lo único a lo que sometemos al cuerpo, el estrés emocional, químico, energético… también interactúan sobre el aparato locomotor.

Por todo esto hay que tener en cuenta los 3 pilares básicos de una vida grata y saludable:

  • El ejercicio físico
  • La actitud mental positiva
  • La dieta sana y equilibrada

Esto implica abandonar los hábitos tóxicos, el sedentarismo, alimentos tóxicos, ingesta excesiva de fármacos… ¿cuánta gente conocemos que cada día toman antiinflamatorios para reducir su dolor? ¿y cuántos toman somníferos para poder dormir? Y a pesar de todo esto, la mayoría siguen teniendo dolor, insomnio…

Quizás va siendo hora de enfocar de otra manera la salud y la enfermedad/lesión y tratar a cada paciente como único.

Thais Jofre Ribes, fisioterapeuta en TFisio

Possiblement també t'agradarà

Carabassó farcit amb verdures i carn picada
Com afecta l’activitat física i l’entrenament al desig sexual?
que són els fodmap
Dieta FODMAP
Cuscús de verdures

Deixa un comentari